Mreža za pismenost in bralno kulturo v Sloveniji

Mreža za pismenost in bralno kulturo je doslej neformalna oblika povezovanja deležnikov in partnerjev ter strokovnjakov, ki delujejo na področju pismenosti in bralne kulture. Mreža je bila spodbujena, da vzpostavi sinergije in dobro sodelovanje deležnikov z vseh ravni, ki v okviru svoje dejavnosti prispevajo k razvoju pismenosti in bralne kulture otrok, mladine in odraslih v Sloveniji.

Z mrežo za spodbujanje pismenosti in bralne kulture v Sloveniji pomagamo med drugim krepiti tudi temelje za kakovost in prisotnost družinske pismenosti.

Podlage za vzpostavitev mreže deležnikov na nacionalni ravni najdemo med drugim v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti 2019-2030. Strategijo je sprejela Vlada RS, decembra 2019, februarja 2021 pa je imenovala Nacionalni svet za razvoj bralne pismenosti. Nacionalni svet za bralno pismenost sestavljajo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja pismenosti od predšolske vzgoje do tretjega življenjskega obdobja (do 10 članov), ki pokrivajo različne vidike razvoja pismenosti, ter predstavniki vladnih resorjev, ključnih za razvoj pismenosti (do 5 članov). Nacionalni svet med drugim pripravi Akcijski načrt za uresničevanje strategije in obenem bdi nad njegovim uresničevanjem.

Ustanove, ki sodelujejo v Mreži za pismenost in bralno kulturo, so povabljene k podpisu Memoranduma o sodelovanju v nacionalni mreži ustanov za spodbujanje pismenosti in bralne kulture v Sloveniji. S podpisom Memoranduma se ustanove zavežejo, da bodo zasledovale naslednje skupne cilje:

  • razvijanje in usklajevanje programov in projektov pismenosti in bralne kulture,
  • povečanje števila izvajalcev programov pismenosti in bralne kulture,
  • povečanje števila izvedb programov in dostopnosti do programov za različne ciljne skupine v vseh regijah,
  • pri razvoju pismenosti in bralne kulture zagotavljanje sodelovanja različnih ustanov na različnih ravneh (lokalna, regionalna), na ravni vrtca/šole/izobraževalne organizacije za odrasle pa vseh deležnikov,
  • ustvarjanje partnerstev med šolskimi, visokošolskimi in splošnimi knjižnicami za skupno načrtovanje programov, temelječih na strokovnih izhodiščih za doseganje ciljev in ravni pismenosti,
  • promocija pismenosti in bralne kulture na nacionalni in na lokalnih ravneh.

K sodelovanju v Mreži za pismenost in bralno kulturo so vabljene različne ustanove, med njimi so resorji, društva in združenja. Na spodnjem seznamu so ustanove navedene po tipu ustanove.

 

Ministrstva

 

Agencije

 

Nacionalni javni zavodi

 

Univerze

 

Združenja, zveze in zbornice

 

Društva

 

Svetovalni in izobraževalni centri

 

Knjižnice