Za medije

Imate vprašanja o bralni pismenosti? Potrebujete dodatne informacije o ravni pismenosti v Sloveniji?

Pišite nam, z veseljem vam bomo pomagali poiskati odgovore.

za medije

@pexels

Sporočila za javnost
Ljubljana, 4. maj 2021: Prva seja Nacionalnega sveta za bralno pismenost

Vlada Republike Slovenije je decembra 2019 sprejela Nacionalno strategijo bralne pismenosti za obdobje 2019-2030. Ta je predvidela, da vlada imenuje Nacionalni svet za bralno pismenost, ki spremlja uresničevanje strategije.

Nacionalni svet za bralno pismenost šteje 15 članov in je bil imenovan februarja 2021.

Nacionalni svet za bralno pismenost Spremlja uresničevanje Nacionalne strategije bralne pismenosti 2019–2030 in ga sestavljajo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja pismenosti od predšolske vzgoje do tretjega življenjskega obdobja, ki pokrivajo različne vidike razvoja pismenosti, ter predstavniki vladnih resorjev, ključnih za razvoj pismenosti. Administrativno in tehnično podporo ter sredstva za njegovo delovanje bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V svet sta kot predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovana državni sekretar Damir Orehovec in Nada Požar Matijašič.

Prav tako je za uspešno pripravo Akcijskega načrta za udejanjanje Nacionalne strategije bralne pismenosti nujno potrebno sodelovanje zunanjih sodelavcev, ki so predstavniki deležnikov povezanih s področjem spodbujanja bralne pismenosti v celotni vertikali. V strategiji je poudarjeno, da je bralna pismenost temelj drugim pismenostim. Del bralne pismenosti je namreč bralna kultura, branje pa je vrednota, pri čemer strategija poudarja pomen motiviranosti za branje.

Beri dalje

Ljubljana, 15. januar 2020: Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030

Vlada RS je na seji 19. decembra 2019 sprejela Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030. S tem strateškim dokumentom Vlada RS prevzema svoj del odgovornosti za razvoj bralne pismenosti prebivalcev in prebivalk Slovenije.

Za uresničevanje strategije na sistemski ravni je najbolj odgovorno ministrstvo, pristojno za vzgojo, izobraževanje in znanost, odgovorna pa so tudi ministrstva, pristojna za kulturo, družinske zadeve, zdravje, ter druga ministrstva.

Bralna pismenost temelj drugim pismenostim. Vizija strategije poudarja, da želimo v Republiki Sloveniji doseči takšno raven bralne pismenosti, ki bo sleherni osebi v Sloveniji omogočala optimalen razvoj sposobnosti za dejavno življenje in delo. Z vzpostavitvijo pogojev za učinkovit napredek na področju bralne pismenosti bomo v Sloveniji tako lažje dosegli gospodarski napredek, izvajali politiko trajnostnega razvoja in krepili socialno kohezijo. Proces vseživljenjskega učenja je na nacionalni ravni možno učinkovito udejanjati le s stalnim razvojem kompetenc na področju bralne pismenosti v vseh starostnih skupinah prebivalstva.

Beri dalje