Za medije

Imate vprašanja o bralni pismenosti? Potrebujete dodatne informacije o ravni pismenosti v Sloveniji?

Pišite nam, z veseljem vam bomo pomagali poiskati odgovore.

za medije

@pexels

Sporočila za javnost
Ljubljana, 17. november 2023: Javna predstavitev mnenj o bralni pismenosti v Sloveniji

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je organizirala 4. javno predstavitev strokovnih stališč in predlogov. Tema tokratnega dogodka je bila bralna pismenost v Sloveniji.

 

Državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in aktualna predsednica Nacionalnega sveta za razvoj bralne pismenosti Janja Zupančič je v svojem nagovoru med drugim poudarila, da je pomembno, da strokovna praksa in politike temeljijo na podatkih, zato so dobrodošli rezultati različnih raziskav in evalvacij. Kot je dejala, je bralna pismenost temeljna kompetenca in ključ za kakovostno življenje vsakega posameznika. Še posebej v luči zelenega in digitalnega prehoda se je potrebno zavedati, da slednji ne bo mogoč brez čvrste bralne pismenosti. Izpostavila je pomembno vlogo učiteljev vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju pri razvoju bralne pismenosti, hkrati pa tudi ostalih deležnikov, ki delujejo izven vzgojno-izobraževalnega sistema, zato pozdravlja medresorski pristop pri uresničevanju nacionalne strategije bralne pismenosti. Dodala je še, da bo minister za vzgojo in izobraževanje dr. Felda na naslednjem zasedanju Sveta ministrov Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju povabil kolege k podpisu Ljubljanskega manifesta branja na višji ravni.

 

V javni predstavitvi mnenj so govorke in govorci med drugim spregovorili o Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti 2019 – 2030 in Akcijskem načrtu za razvoj bralne pismenosti in bralne kulture, gradnikih bralne pismenosti, rezultatih mednarodnih raziskav PIRLS in PISA, didaktičnih izhodiščih za brano pismenost, poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika, vlogi šolskih in splošnih knjižnic pri dvigu bralne pismenosti ter povezavi med vzgojnimi stili staršev in učiteljev in bralno pismenostjo.

 

Ljubljana, 4. maj 2021: Prva seja Nacionalnega sveta za bralno pismenost

Vlada Republike Slovenije je decembra 2019 sprejela Nacionalno strategijo bralne pismenosti za obdobje 2019-2030. Ta je predvidela, da vlada imenuje Nacionalni svet za bralno pismenost, ki spremlja uresničevanje strategije.

Nacionalni svet za bralno pismenost šteje 15 članov in je bil imenovan februarja 2021.

Nacionalni svet za bralno pismenost Spremlja uresničevanje Nacionalne strategije bralne pismenosti 2019–2030 in ga sestavljajo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja pismenosti od predšolske vzgoje do tretjega življenjskega obdobja, ki pokrivajo različne vidike razvoja pismenosti, ter predstavniki vladnih resorjev, ključnih za razvoj pismenosti. Administrativno in tehnično podporo ter sredstva za njegovo delovanje bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V svet sta kot predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovana državni sekretar Damir Orehovec in Nada Požar Matijašič.

Prav tako je za uspešno pripravo Akcijskega načrta za udejanjanje Nacionalne strategije bralne pismenosti nujno potrebno sodelovanje zunanjih sodelavcev, ki so predstavniki deležnikov povezanih s področjem spodbujanja bralne pismenosti v celotni vertikali. V strategiji je poudarjeno, da je bralna pismenost temelj drugim pismenostim. Del bralne pismenosti je namreč bralna kultura, branje pa je vrednota, pri čemer strategija poudarja pomen motiviranosti za branje.

Beri dalje

Ljubljana, 15. januar 2020: Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030

Vlada RS je na seji 19. decembra 2019 sprejela Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030. S tem strateškim dokumentom Vlada RS prevzema svoj del odgovornosti za razvoj bralne pismenosti prebivalcev in prebivalk Slovenije.

Za uresničevanje strategije na sistemski ravni je najbolj odgovorno ministrstvo, pristojno za vzgojo, izobraževanje in znanost, odgovorna pa so tudi ministrstva, pristojna za kulturo, družinske zadeve, zdravje, ter druga ministrstva.

Bralna pismenost temelj drugim pismenostim. Vizija strategije poudarja, da želimo v Republiki Sloveniji doseči takšno raven bralne pismenosti, ki bo sleherni osebi v Sloveniji omogočala optimalen razvoj sposobnosti za dejavno življenje in delo. Z vzpostavitvijo pogojev za učinkovit napredek na področju bralne pismenosti bomo v Sloveniji tako lažje dosegli gospodarski napredek, izvajali politiko trajnostnega razvoja in krepili socialno kohezijo. Proces vseživljenjskega učenja je na nacionalni ravni možno učinkovito udejanjati le s stalnim razvojem kompetenc na področju bralne pismenosti v vseh starostnih skupinah prebivalstva.

Beri dalje