Nacionalna mreža za pismenost in bralno kulturo

Nacionalna mreža za pismenost in bralno kulturo, ki povezuje različne deležnike s področja pismenosti in bralne kulture, je vzpostavljena neformalno in temelji na udejanjanju Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 2019-2030. Strategija predvideva, da je za izboljšanje bralne pismenosti in razvoj bralne kulture treba oblikovati državno medresorsko mrežo izvajalcev za razvijanje in usklajevanje programov bralne pismenosti in bralne kulture, povečati število izvajalcev in izvedbo programov, omogočiti dostopnost do le-teh za različne ciljne skupine v vseh regijah, pri tem pa zagotoviti sodelovanje ustanov na lokalni in regionalni ravni, na ravni vrtca/šole in ustvariti partnerstvo med šolskimi, visokošolskimi in splošnimi knjižnicami za skupno načrtovanje programov, temelječih na strokovnih izhodiščih za doseganje ciljev in ravni bralne pismenosti.

Z nacionalno mrežo za pismenost in bralno kulturo pomagamo med drugim krepiti tudi temelje za kakovost in prisotnost družinske pismenosti.

Podlage za vzpostavitev mreže deležnikov na nacionalni ravni najdemo med drugim v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti 2019-2030. Strategijo je sprejela Vlada RS, decembra 2019, februarja 2021 pa je imenovala Nacionalni svet za razvoj bralne pismenosti. Nacionalni svet za bralno pismenost sestavljajo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja pismenosti od predšolske vzgoje do tretjega življenjskega obdobja (do 10 članov), ki pokrivajo različne vidike razvoja pismenosti, ter predstavniki vladnih resorjev, ključnih za razvoj pismenosti (do 5 članov). Nacionalni svet med drugim pripravi Akcijski načrt za uresničevanje strategije in obenem bdi nad njegovim uresničevanjem.

Ustanove, ki sodelujejo v Nacionalni mreži za pismenost in bralno kulturo, so povabljene k podpisu Memoranduma o sodelovanju v nacionalni mreži za pismenost in bralno kulturo v Sloveniji. S podpisom Memoranduma se ustanove zavežejo, da bodo zasledovale naslednje skupne cilje:

  • razvijanje in usklajevanje programov in projektov pismenosti in bralne kulture,
  • povečanje števila izvajalcev programov pismenosti in bralne kulture,
  • povečanje števila izvedb programov in dostopnosti do programov za različne ciljne skupine v vseh regijah,
  • pri razvoju pismenosti in bralne kulture zagotavljanje sodelovanja različnih ustanov na različnih ravneh (lokalna, regionalna), na ravni vrtca/šole/izobraževalne organizacije za odrasle pa vseh deležnikov,
  • ustvarjanje partnerstev med šolskimi, visokošolskimi in splošnimi knjižnicami za skupno načrtovanje programov, temelječih na strokovnih izhodiščih za doseganje ciljev in ravni pismenosti,
  • promocija pismenosti in bralne kulture na nacionalni in na lokalnih ravneh.

K sodelovanju v Nacionalni mreži za pismenost in bralno kulturo so vabljene različne ustanove, med njimi so resorji, društva in združenja. Na spodnjem seznamu so ustanove navedene po tipu ustanove.

 

Ministrstva

 

Agencije

 

Nacionalni javni zavodi

 

Univerze

 

Združenja, zveze in zbornice

 

Društva

 

Svetovalni in izobraževalni centri

 

Knjižnice