Dokumenti in publikacije

Na tej strani najdete izbor relevantnih dokumentov in publikacij o pismenosti v Sloveniji.

DOKUMENTI
NSMBP 2019-2030 - oblikovana naslovnica

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti 2019-2030

Je strateški dokument, ki določa prednostne naloge in vzgojno-izobraževalne cilje na področju pismenosti. Strateški cilji strategije so vzpostavitev učinkovitega družbenega okvirja za razvijanje bralne pismenosti, razvoj bralne pismenosti posameznikov in posameznic, ki imajo v različnih življenjskih obdobjih različne vloge, potrebe in zahteve, ter tako omogočiti stalen razvoj družbe in gospodarstva, povečanje dostopnosti do knjig in drugega bralnega gradiva ter v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema nameniti večjo pozornost posameznim starostnim/ciljnim skupinam.

 

15 strani / Dokument
Datum nastanka: 19. 12. 2019
 
Program za otroke 2020-2025
 
je samostojen dokument, katerega namen in cilj je določiti glavne cilje in temeljne ukrepe na področju otrokovih pravic ter blaginje in kakovosti življenja otrok v obdobju 2020–2025. S tem dokumentom si bo država prizadevala dvigniti stopnjo blaginje otrok, zagotoviti vsem otrokom enake možnosti in pravice, okrepiti njihovo zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti njihovega vključevanja in sodelovanja. Eden od ciljev programa je tudi zagotoviti razvoj bralne pismenosti in bralne kulture, digitalne, medijske in drugih pismenosti otrok.
 
44 strani / Dokument
Datum nastanka: 5. 11. 2020
 

Resolucija o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« 

opredeljuje ključne cilje in ukrepe, ki bodo povečali stopnjo kakovosti družinskega življenja, zagotavljali varstvo, zaščito in blagostanje družin, še posebej otrok, ter izboljšali socialno-ekonomski položaj družin. V resoluciji je poudarek na devetih prednostnih področjih, in sicer: programi v podporo družini, starševsko varstvo in družinski prejemki, nadomestno varstvo otrok, socialno varstvo družine, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, trg dela in zaposlovanje, področje zdravstva oziroma zdravstvenega varstva, področje vzgoje, varstva in izobraževanja ter stanovanjska problematika.

92 strani / Dokument
Datum: 20. 2. 2018

Prenesi (PDF, 948 KB)

Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019-2023

Dokument poskuša v usklajeno celoto s skupnim prizadevanjem za ustvarjanje pogojev za dostop do znanja jezikov in krepitve sporazumevalne zmožnosti sinergično povezati parcialne akcije z različnih področij, kot so slovenščina kot prvi jezik v Sloveniji, slovenščina kot prvi jezik po svetu, slovenščina kot drugi jezik, jeziki manjšin, jeziki priseljenk in priseljencev, tuji jeziki, osebe s posebnimi potrebami in prilagojenimi načini sporazumevanja, jezik v visokem šolstvu itd. Cilj teh prizadevanj je zagotavljanje enakopravne družbene participacije za vse govorke in govorce, tako v znotraj-kulturnem kot medkulturnem kontekstu.

67 strani / Dokument
Datum: november 2018

Prenesi dokument (PDF, 444 KB)

RAZISKAVE

Knjiga in bralci VI

Raziskava Knjiga in bralci je analiza bralnih in knjižno-nakupovalnih navad Slovencev, ki so skupina strokovnjakov s poročja knjige n založništva pripravi vsakih pet let. Naročnik raziskave je Javna agencija za knjigo Republi­ke Slovenije. Zadnja, ki smo jo dobili leta 2019, zazanava negativne trende v primerjavi z letom 2014 tako kot pri izposoji slovenskih knjig v knjižnicah, pri obiskovanju knjižnic nasploh, pri nakupovanju knjig ter tudi pri nakupovanju knjig s strani najbolj intenzivnih kupcev. Na strani knjižnih kupcev in bralcev na nobeni točki ni kakega opaznejšega premika navzgor, če seveda odštejemo povišanje odstotka mladih, ki vse več knjig preberejo in tudi kupijo v angleščini.

224 strani / Publikacija
Izdal: UMCO, 2019
Uredili: Patricia Rupar, Samo Rugelj, Miha Kovač, Andrej Blatnik

Prenesi dokument (PDF, 3,2 MB)

Bralna pismenost v vrtcu in šoli – teoretska izhodišča in empirične ugotovitve

Monografija je nastala v okviru projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pis­menosti in dostopa do znanja, katerega namen je bil zagotoviti ena­ke izobraževalne možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja in integrirati učinkovite didaktične strategije za doseganje višjih ravni bralne pisme­nosti na stopnji obveznega izobraževanja ter s tem prispevati k uresniče­vanju nacionalne strategije za razvoj pismenosti.

300 strani/Publikacija
Izdal: Zavod RS za šolstvo, 2013
Uredili: dr. Fani Nolimal in Tanja Novaković

Prenesi (PDF, 2 MB)

Gradniki bralne pismenosti – Teoretična izhodišča

Znanstvena monografija o gradnikih bralne pismenosti vsebuje 11 poglavij, v katerih je poglobljeno zajeto izhodišče posameznega gradnika. Razvijanje gradnikov je sistematično, saj so namenjeni vsem stopnjam izobraževanja od vrtca do konca srednješolskega obdobja, hkrati pa je njihov temeljni namen, da se pozornost za razvoj bralne pismenosti usmerja na vsa področja dejavnosti v vrtcu in na vse predmete v osnovni in srednji šoli.

328 strani/Publikacija
Izdal: Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, 2020
Uredila: dr. Dragica Haramija

Prenesi (PDF, 2 MB)

Kompetence odraslih od 16. do 24. leta: longitudinalni in mednarodni vidiki

Naloga ‘Kompetence odraslih od 16 do 24 leta: longitudinalni in mednarodni vidiki je bila dvoletna naloga, ki je potekalana Andragoškem centru Slovenije in je analizirala kompetence oziroma spretnosti populacije od 16 do 24 leta starosti. Naloga je slonela na bazi podatkov PIAAC (Program for Internacional Asessment of Adult Competences), ki vsebuje podatke o spretnostih v 33-ih državah. Hkrati pa je analizirala spremembe v spretnostih mladih (v časovni perspektivi), in sicer na podlagi primerjav s podatki Mednarodne raziskave o pismenosti odraslih IALS (Adult Literacy Survey)

73 strani/Dokument
Izdal: Andragoški center Slovenije, 2017
Avtorici: mag. Jasmina Mirčeva, mag. Estera Možina

  ​Prenesi (PDF, 2,2 MB)

Spretnosti odraslih

Monografija je nastala ob zaključku raziskave PIAAC 2016 in je pomembna tako za nadaljnji razmislek o rezultatih raziskave kot tudi za uporabo le-teh v nadaljevanju prizadevanj za izboljševanje sistema izobraževanja odraslih v Sloveniji. Monografija se dotika treh sklopov: pomanjkanje spretnosti, njihova razvitost in stabilnost ter ohranjanje spretnosti v celotnem življenjskem ciklu. V njej bralci dobijo temeljne informacije o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU.

280 strani/Publikacija
Izdal: Andragoški center Slovenije, 2018
Uredila: dr. Petra Javrh

Prenesi (PDF, 2,4 MB)

Literacy in Slovenia (poročilo ELINET)

Strokovnjaki, ki delujejo v okviru European Literacy Policy Network, so v okviru projekta ELINET pregledali široko paleto razpoložljivih kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih podatkov iz 30 evropskih držav in sestavili zanesljiva in posodobljena poročila, ki prikazujejo stanje pismenosti v posameznih državah do leta 2016. Pričujoče poročilo govori o stanju pismenosti med različnimi starostnimi skupinami v Sloveniji.

Prenesi:

Poročilo Literacy in Slovenia (PDF, 1,5 Mb)

Povzetek poročila Literacy in Slovenia (PDF, 597 kb)